marţi, 04 octombrie 2022, Ferenc
hu ro

 
2017. 02. 21.
IMPORTANT!!!!
În vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de construire

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extras carte funciară, acorduri notariale, experizare)

Documentaţiile pentru emiterea Autorizaţiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi numai dacă documentaţiile anexate sunt prezentate în următoarea ordine:
1. Cerere pentru Autorizaţia de construire (+copie după buletin/ carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscală -după caz);
2. Anexă la cerere;
3. Dovada achitării taxelor;
4. Dovada O.A.R.;
5. Certificat de urbanism;
6. Extras C.F. actualizat (vechime max.3 luni)
7. Acorduri notariale, contract de închiriere( dacă este cazul);
8. Avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente solicitate prin certificatul de urbanism;
9. Referate verificatorii de proiect ;
10. Expertiză tehnică sau acord proiectant iniţial (dacă este cazul);
11. Studiu geotehnic;
12. Deviz estimativ de lucrări;
13. Grafic eşalonare lucrări;
14. Foaie de capăt proiect;
15. Listă semnături proiect;
16. Borderou proiect;
17. Documentaţie Proiect:
- Piese scrise: Memoriu pe specialităţi: arhitectură, structură, instalaţii;
- Piese desenate: plan de încadrare în teritoriu; plan de situaţie vizat de OCPI; planşe proiect A.C.; planşe scheme instalaţii; plan organizarea şantier;

Pe planul de situaţie din dosarul pentru AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE se vor nota următorii indicatori:
SUPRAFAŢĂ TEREN
S. CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ
S. CONSTRUCŢIE PROPUSĂ
S. DESFĂŞURATĂ: *EXISTENTĂ
*PROPUSĂ
S. UTILĂ: *EXISTENT
*PROPUSĂ
POT: *EXISTENT
*PROPUSĂ
CUT: *EXISTENT
*PROPUSĂ

< Înapoi