duminică, 01 octombrie 2023, Malvin
hu ro

 
2017. 06. 23.
L I STA
documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetãţenilor
 

 1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă face parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

 4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei  efectuate sau în curs de desfăşurare.

 6. Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

 7. Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului ;

 8. Deliberarile Consiliului local in care, potrivit legii, s-a stabilit ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii ;

 9. Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei ( acte de nastere, de casatoriei, de deces, mentiunile referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice, si a altor situatii reglementate de lege ;

10. Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ;

11. Informaţiile a cãror publicitate prejudiciazã mãsurile de protecţie a tinerilor ; 

12. Dosarele de audit public intern, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 22 din Legea 544/2001
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.
< Înapoi